کد آگهی
750
تاریخ انتشار1400-05-05
مزایده گذارشهرداری شیرود
عنوان آگهیمزایده واگذاری ایستگاه های تاکسی
شرح آگهیمزایده واگذاری ایستگاه های تاکسی جهت استفاده از فضای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-05-07
شماره تماس
استانمازندران
آدرسامور مالی شهرداری
توضیحات