کد آگهی
331
تاریخ انتشار1400-02-12
مزایده گذارشهرداری بندر بوشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری انجام کار تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری انجام کار تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-18
شماره تماس
استانبوشهر
آدرسستاد ایران
توضیحات