کد آگهی
84
تاریخ انتشار1399-12-19
مزایده گذارشهرداری اقلید
عنوان آگهیمزایده واگذاری امتیاز و استفاده از تلویزیون شهری
شرح آگهیمزایده واگذاری امتیاز و استفاده از تلویزیون شهری
دریافت اسناد1399-12-29
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحات