کد آگهی
122
تاریخ انتشار1399-12-26
مزایده گذارشهرداری اقلید
عنوان آگهیمزایده واگذاری امتیاز و استفاده از تلویزیون شهری
شرح آگهیمزایده واگذاری امتیاز و استفاده از تلویزیون شهری به مدت دو سال
دریافت اسناد1400-01-06
شماره تماس
استانفارس
آدرسشهرداری اقلید
توضیحات