کد آگهی
922
تاریخ انتشار1400-06-10
مزایده گذارفدراسیون هندبال
عنوان آگهیمزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تبلیغات محیطی مسابقات
شرح آگهیمزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تبلیغات محیطی مسابقات و البسه فدراسیون هندبال
دریافت اسناد1400-06-20
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/