کد آگهی
559
تاریخ انتشار1400-03-20
مزایده گذارشهرداری سلماس استان اذربایجان غربی
عنوان آگهیمزایده واگذاری اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری به اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر سلماس (نوبت اول) اطلاعات
دریافت اسناد1400-04-06
شماره تماس
استانآذربایجان غربی
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/