کد آگهی
 
تاریخ انتشار1400-04-03
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان
عنوان آگهیمزایده نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محورهای مواصلاتی شهرستان سیرجان
دریافت اسناد1400-04-06
شماره تماس
استانکرمان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/