کد آگهی
410
تاریخ انتشار1400-02-27
مزایده گذار راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان شمالی
عنوان آگهیمزایده نکهداری و نصب بنر
شرح آگهیمزایده نکهداری و نصب بنر، اجاره و بهره برداری ازتابلو های تبلیغاتی پیشانی پل عابر پیاده مقابل پلیس راه شیر
دریافت اسناد1400-03-01
شماره تماس
استانخراسان شمالی
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/