کد آگهی
513
تاریخ انتشار1400-03-12
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
عنوان آگهیمزایده نصب بنر
شرح آگهیمزایده نصب بنر، نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در حریم راههای استان مازندران - سری س
دریافت اسناد1400-04-01
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/