کد آگهی
947
تاریخ انتشار1400-06-15
مزایده گذارمجموعه فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
عنوان آگهیمزایده مزایده واگذاری اجازه و بهره برداری یک عدد تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده مزایده واگذاری اجازه و بهره برداری یک عدد تابلوی تبلیغاتی - یک قطعه زمین چمن مصنوعی
دریافت اسناد1400-07-01
شماره تماس031-34487753-4
استاناصفهان
آدرسمیدان قدس-خ لاله-ترمینال باقوشخانه-خ طبیب اصفهانی
توضیحات