کد آگهی
1125
تاریخ انتشار1400-07-22
مزایده گذاربهره برداری قطار شهری مشهد
عنوان آگهیمزایده فروش نمایشگر لمسی هوشمند
شرح آگهیمزایده فروش نمایشگر لمسی هوشمند مستعمل مازاد به مقدار 13 دستگاه
دریافت اسناد1400-08-13
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرسشرکت بهره برداری قطار شهری مشهد
توضیحات