کد آگهی
1092
تاریخ انتشار1400-07-24
مزایده گذاربهره برداری قطاری شهری مشهد و حومه
عنوان آگهیمزایده فروش نمایشگر لمسی...
شرح آگهیمزایده فروش نمایشگر لمسی هوشمند مستعمل مازاد شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد
دریافت اسناد1400-08-13
شماره تماس05133030470
استانخراسان رضوی
آدرسمحل تحویل پیشنهاد : مشهد-شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد
توضیحاتets.mashhad.ir---https://www.mashhad.ir