کد آگهی
560
تاریخ انتشار1400-03-20
مزایده گذار تابعه دانشگاهی شهید بهشتی
عنوان آگهیمزایده فروش اموال اسقاطی
شرح آگهیمزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات شامل : انواع قاب مهتابی تک لامپ و دوقلو
دریافت اسناد1400-03-24
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/