کد آگهی
142
تاریخ انتشار1400-01-15
مزایده گذارشهرداری مشکین دشت
عنوان آگهیمزایده ساخت تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده ساخت تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-01-31
شماره تماس
استانالبرز
آدرس
توضیحات