کد آگهی
218
تاریخ انتشار1400-01-28
مزایده گذارکمیته ملی المپیک
عنوان آگهیمزایده حق بهره برداری موقت از فرصتهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده حق بهره برداری موقت از فرصتهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-16
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات