کد آگهی
1250
تاریخ انتشار1400-08-30
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهرداری ساوه
عنوان آگهیمزایده : تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی واقع بر پل های عابر پیاده
شرح آگهیمزایده : تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی واقع بر پل های عابر پیاده و همچنین عرصه در سطه شهر
دریافت اسناد
شماره تماس42427379
استانمرکزی
آدرس
توضیحات