کد آگهی
1224
تاریخ انتشار1400-08-27
مزایده گذارشهرداری کوت عبدالله استان خوزستان
عنوان آگهیمزایده تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر به مدت یکسال اجاره می دهد
دریافت اسناد1400-08-29
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحاتhttp://etend.setadiran.ir