کد آگهی
504
تاریخ انتشار1400-03-11
مزایده گذارواحد اتوبوسرانی تهران و حومه
عنوان آگهیمزایده تبلیغات مجاز بر روی ایستگاههای اتوبوس ...
شرح آگهیمزایده تبلیغات مجاز بر روی ایستگاههای اتوبوس و فضاهای مرتبط در اختیار
دریافت اسناد1400-04-05
شماره تماس77198050
استانتهران
آدرسمیدان رسالت - خیابان هنگام - ساختمان مرکزی شرکت واحد - طبقه دوم - اطاق شماره یک
توضیحاتhttps://bus.tehran.ir