کد آگهی
397
تاریخ انتشار1400-02-26
مزایده گذارمدیریت شعب بانک مسکن در استان اردبیل
عنوان آگهیمزایده تابلو و درب آسانسور
شرح آگهیمزایده تابلو و درب آسانسور
دریافت اسناد1400-03-01
شماره تماس
استاناردبیل
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/