کد آگهی
278
تاریخ انتشار1400-02-04
مزایده گذارشهرداری شهریار
عنوان آگهیمزایده تابلو های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده تابلو های تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-18
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات