کد آگهی
89
تاریخ انتشار1399-12-19
مزایده گذارراهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی
عنوان آگهیمزایده تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده تابلو تبلیغاتی محور اراک- بروجرد تابلو تبلیغاتی محور اراک- سلفچگان
دریافت اسناد1399-12-26
شماره تماس
استانمرکزی
آدرس
توضیحات