کد آگهی
849
تاریخ انتشار1400-05-21
مزایده گذارشهرداری نراق استان مرکزی
عنوان آگهیمزایده تابلو بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده تابلو بیلبورد تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-05-24
شماره تماس
استانمرکزی
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/