کد آگهی
284
تاریخ انتشار1400-02-05
مزایده گذارشهرداری یزد
عنوان آگهیمزایده تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر یزد
دریافت اسناد1400-02-19
شماره تماس
استانیزد
آدرس
توضیحاتhttp://www.rrk.ir---parks.yazd.ir