کد آگهی
292
تاریخ انتشار1400-02-06
مزایده گذار سیما ، منظر و فضای سبز شهری
عنوان آگهیمزایده بیلبورد
شرح آگهیمزایده بیلبورد های پک شماره 5 - 4 - 3 و 1
دریافت اسناد1400-02-19
شماره تماس
استانمرکزی
آدرس
توضیحات