کد آگهی
208
تاریخ انتشار1400-01-26
مزایده گذارشهرداری دابودشت
عنوان آگهیمزایده بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بیلبورد تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-04
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات