کد آگهی
902
تاریخ انتشار1400-06-07
مزایده گذار راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان
عنوان آگهیمزایده بهسازی ونگهداری ازپل عابر پیاده
شرح آگهیمزایده بهسازی ونگهداری ازپل عابر پیاده وبهره برداری ازتابلو تبلیغاتی بر روی پیشانی پل عابرپیاده سعادت آباد
دریافت اسناد1400-06-08
شماره تماس
استانکرمان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/