کد آگهی
493
تاریخ انتشار1400-03-09
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان
عنوان آگهیمزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از پل عابر پیاده
شرح آگهیمزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از پل عابر پیاده و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر روی پیشانی پل عابر
دریافت اسناد1400-03-10
شماره تماس
استانکرمان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/