کد آگهی
340
تاریخ انتشار1400-02-13
مزایده گذارزیباسازی شهرداری اهواز
عنوان آگهیمزایده بهره برداری موقت از محل نصب 7عدد بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری موقت از محل نصب 7عدد بیلبورد تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-27
شماره تماس33781812
استانخوزستان
آدرسسایت مناقصه قراردادهای شهرداری اهواز
توضیحات