کد آگهی
813
تاریخ انتشار1400-05-17
مزایده گذارزیباسازی شهرداری اهواز
عنوان آگهیمزایده بهره برداری موقت از محل نصب 2 دستگاه تلوزیون
شرح آگهیمزایده بهره برداری موقت از محل نصب 2 دستگاه تلوزیون شهری
دریافت اسناد1400-06-01
شماره تماس
استانخوزستان
آدرساهواز-کمپلو-جنب پزشکی قانونی-محوطه بیرونی ساختمان شماره 3 شهرداری
توضیحات