کد آگهی
1002
تاریخ انتشار1400-06-27
مزایده گذارزیباسازی شهرداری اهواز
عنوان آگهیمزایده بهره برداری موقت از محل نصب استرابورد
شرح آگهیمزایده بهره برداری موقت از محل نصب استرابورد تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-07-10
شماره تماس
استانخوزستان
آدرساهواز-کمپلو-جنب پزشکی قانونی-محوطه بیرونی ساختمان شماره 3 شهرداری
توضیحات