کد آگهی
451
تاریخ انتشار1400-03-03
مزایده گذارشهرداری هادی شهر
عنوان آگهیمزایده بهره برداری فضاهای تبلیغاتی ...
شرح آگهیمزایده بهره برداری فضاهای تبلیغاتی پل عابر پیاده
دریافت اسناد
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحاتhttp://www.hadishahr.ir