کد آگهی
566
تاریخ انتشار1400-03-22
مزایده گذارشهرداری هادی شهر
عنوان آگهیمزایده بهره برداری فضاهای تبلیغاتی...
شرح آگهیمزایده بهره برداری فضاهای تبلیغاتی پل عابر پیاده
دریافت اسناد
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحاتhttp://www.hadishahr.ir