کد آگهی
659
تاریخ انتشار1400-04-07
مزایده گذارزیباسازی شهرداری قم
عنوان آگهیمزایده بهره برداری سازه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری سازه های تبلیغاتی لایت باکس
دریافت اسناد1400-04-19
شماره تماس37701512-025
استانقم
آدرسخ اذر-کوچه شماره 25-ساختمان زیباسازی
توضیحات