کد آگهی
1189
تاریخ انتشار1400-08-19
مزایده گذارشهرداری هادی شهر
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از 19 عدد تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از 19 عدد تابلوی تبلیغاتی بلوار امام رضا(ع)
دریافت اسناد
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحاتhttp://www.hadishahr.ir