کد آگهی
302
تاریخ انتشار1400-02-07
مزایده گذارتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از یک باب کانکس تاکسی سرویس ...
شرح آگهیمزایده بهره برداری از یک باب کانکس تاکسی سرویس به همراه تبلیغات داخلی واقع در مجموعه ورزشی کبکانیان تهران
دریافت اسناد1400-02-15
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتwww.setadiran.ir---http://www.tanavar.ir