کد آگهی
1081
تاریخ انتشار1400-07-20
مزایده گذارهمیاری شهرداری های استان همدان
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از چهاروجه 2 دستگاه بیلبورد
شرح آگهیمزایده بهره برداری از چهاروجه 2 دستگاه بیلبورد
دریافت اسناد1400-07-25
شماره تماس021-41934
استانهمدان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات