کد آگهی
1000
تاریخ انتشار1400-06-27
مزایده گذارزیباسازی شهرداری اهواز
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از محل نصب پایه پرتابل تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از محل نصب پایه پرتابل تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-07-10
شماره تماس33781812
استانخوزستان
آدرسامور قراردادهای شهرداری
توضیحات