کد آگهی
251
تاریخ انتشار1400-02-01
مزایده گذارتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از مجموعه رستوران...
شرح آگهیمزایده بهره برداری از مجموعه رستوران فود کورت به انضمام کلیه متعلقات آن به همراه تبلیغات داخلی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
دریافت اسناد1400-02-07
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttp://www.tanavar.ir---www.setadiran.ir