کد آگهی
691
تاریخ انتشار1400-04-19
مزایده گذارفدراسیون تکواندو
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی فدراسیون تکواندو
دریافت اسناد1400-04-19
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/