کد آگهی
1251
تاریخ انتشار1400-08-30
مزایده گذارحمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی...
شرح آگهیمزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد
دریافت اسناد1400-09-18
شماره تماس۳۳۳۷۰۰۱۵ ---- ۰۳۸۳۳۳۷۰۰۱۴
استانچهار محال و بختیاری
آدرس
توضیحاتhttps://www.rrk.ir---www.setadiran.ir