کد آگهی
738
تاریخ انتشار1400-05-04
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی سطح شهر اراک
دریافت اسناد1400-05-09
شماره تماس086-33132020-3
استانمرکزی
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات