کد آگهی
315
تاریخ انتشار1400-02-09
مزایده گذارفرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خرم اباد
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از جایگاه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از جایگاه های تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-19
شماره تماس
استانلرستان
آدرسدبیرخانه سازمان
توضیحات