کد آگهی
 
تاریخ انتشار1399-12-11
مناقصه گذارساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از تلویزیون شهری...
شرح آگهیمزایده بهره برداری از تلویزیون شهری (نمایشگر تبلیغاتی)
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-20
شماره تماس05131298010-8065
استانخراسان رضوی
آدرسمحل تحویل پیشنهاد : مشهد مقدس بولوار وکیل آباد 55 و 57 شماره 1165
توضیحاتhttps://www.mashhad.ir---ets.mashhad.ir