کد آگهی
73
تاریخ انتشار1399-12-18
مزایده گذارشهرداری ساری
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی...
شرح آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی جهت اکران آگهی و تبلیغات در سطح مناطق سه گانه شهرداری
دریافت اسناد1399-12-25
شماره تماس
استانمازندران
آدرسدبیرخانه شهرداری مرکزی
توضیحاتhttp://www.saricity.ir