کد آگهی
757
تاریخ انتشار1400-05-06
مزایده گذار راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان
عنوان آگهی مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهی مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محورهای استان خوزستان در محور منتهی به مرکز استان (تجدید مزایده)
دریافت اسناد1400-05-09
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/