کد آگهی
755
تاریخ انتشار1400-05-06
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محورهای استان خوزستان
دریافت اسناد1400-05-09
شماره تماس061-34431083-5 061-33338641 داخلی 197
استانخوزستان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات