کد آگهی
717
تاریخ انتشار1400-04-27
مزایده گذارشهرداری نصیر شهر
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر نصیرشهر
دریافت اسناد1400-05-06
شماره تماس
استانتهران
آدرسدبیرخانه شهرداری
توضیحات