کد آگهی
263
تاریخ انتشار1400-02-02
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-18
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحات