کد آگهی
994
تاریخ انتشار1400-06-24
مزایده گذارشهرداری نصیرشهر
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات