کد آگهی
973
تاریخ انتشار1400-06-20
مزایده گذارشهرداری شاهین شهر
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-07-10
شماره تماس
استاناصفهان
آدرسدبیرخانه حراست شهرداری
توضیحات